GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ


1- TARAFLAR

Bir tarafta
"Gaziantep Üniversitesi Teknopark İçi Z-10 27310 Şahinbey/GAZİANTEP" adresinde mukim “Gaziantep Üniversitesi TARGET Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.“ (bu sözleşmede kısaca TargeT TTO olarak anılacaktır.)

Diğer tarafta bu formda, formu dolduran kişi tarafından Buluş ve/veya başvuru sahipleri başlığında bilgileri paylaşılan kişi veya kişiler (bu sözleşmede kısaca Buluşçu olarak anılacaktır.) aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşmenin konusu, TargeT TTO’nun Fikri, Sınai Mülkiyet hakları kapsamında Gaziantep Üniversitesinde yürüttüğü çalışmalar ile ilgili olarak, kendisine Buluşçu tarafından verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin Buluşçu‘nun onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.

3- FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI TANIMI

Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan fikir ürünüdür; söz konusu kişi ya da kuruluş, sonradan, bunu serbestçe paylaşmayı veya kullanımını belirli biçimlerde kontrol etmeyi tercih edebilir.
Sınaî Mülkiyet, genel tanımı ile sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına; ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üretici veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına tescil edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir haktır.

4- GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

Sözleşmede tanımlanan esnasında Buluşçu tarafından TARGET TTO‘ya açıklanan iş geliştirme projesi ile ilgili fikir, proje, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuşma bilgileri sır olarak kabul edilir.

5- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Buluşçu, kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgeyi TARGET TTO‘ya vermeyi taahhüt eder.

5.2. TargeT TTO işbu sözleşmede söz konusu edilen başvuru ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, ünvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde tarafların izni olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını çalışanlarına bu gizlilik yükümlülüğü hakkında malumat vereceğini ve bilginin emniyeti suiistimali ya da yanlış kullanımı halinde Buluşçu’ya malumat vereceğini kabul ve taahhüt eder.

5.3.TargeT TTO, kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder TargeT TTO, kendisi adına iş yapanların gizliliğe aykırı tutum ve davranışları halinde TARGET TTO‘ya karşı öncelikle sorumludur.

5.4. İş bu sözleşmeye aykırı bir durumun gündeme gelmesi ile TargeT TTO Buluşçu’nun maruz kaldığı her türlü maddi ve/veya manevi zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.5. İşbu protokolde aksine bir hüküm yer almadıkça TargeT TTO’nun bilgisi dışında Buluşçu tarafından üçüncü taraflara dağıtılmış bulunan, TargeT TTO’nun yetkisiz açıklaması dışında herhangi bir yolla kamunun bilgisine açık hale gelen herhangi bir bilginin gizliliğini sürdürmek için herhangi bir yükümlülük taşımaz

5.6. Her bir taraf gelecekte diğer taraf ile iş yapmamayı seçebileceğinden, her bir taraf diğerinin taraflar arasında yapılan toplantılar sırasında yapılan açıklamalara ya da tartışma sonuçlarına dayanarak verilen iş kararlarından dolayı sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul eder.

5.7. Her bir tarafın işbu protokolün ihlali veya ihlali alametinin diğer taraf üzerinde onarılamaz zarara yol açması halinde anılan zararın tazminine ilişkin kanuni tazminat talep hakları saklıdır.

5.8. Taraflar işbu protokolün kendisi veya yetkili çalışanları veya temsilcileri tarafından usulüne uygun şekilde icra edildiğini ve ilgili tarafın geçerli, bağlayıcı ve zorlayıcı bir sorumluluğunu teşkil ettiğini kabul ederler.

6- SÜRE

İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü, Buluşçu’nun, TargeT TTO ile protokolün imzalanması ile başlayıp, bu çalışmanın bitiminden sonra da devam edecektir.

7- TEBLİGAT

Taraflar noter kanalıyla adres değişikliklerini bildirmedikleri sürece (7 gün içinde), işbu sözleşmede yazılı adreslerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu her türlü bildirim ve teslim için yukarıda belirtilen adreslerin kullanılacağını kabul ederler.

8- UYUŞMAZLIK

İş bu sözleşmeden dolayı ihtilaf vukuunda Gaziantep Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

9– İş bu sözleşme 3 sahife ve 9 Maddeden ibaret olup, (…../…../…..) tarihinde taraflarca okunup mutabakata varılmak suretiyle imza altına alınmıştır.

10- İMZALAR
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TARGET Teknoloji Transfer
Ofisi A.Ş Adına
BULUŞ BİLDİRİM FORMU:

DİKKAT: BU FORMUN TAMAMINI BÜYÜK HARF İLE DOLDURUNUZ...
Önemli Not :Söz konusu formda sorulan tüm soruların ayrıntılı bir biçimde açıklanması, yapılacak hazırlık çalışmalarını kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır.
Buluşu özetleyen bir şekilde başlığı yazınız. Örn. “Petrolün kimyasal olarak ayrılması için bir polymer”
Örn. “Bu buluş önden motorlu midibüslerin ön süspansiyon sistemine ilişkindir ”
Buluşunuzdan önce, aynı işlevin nasıl yerine getirildiğini özetleyiniz. Örn. “Daha önce, ön süspansiyon sisteminde hava körüklerine ilave olarak makaslar kullanılıyordu.“
Önceki teknikte karşılaşılan sorunları açıklayınız. Örn “ Eski sistemde kullanılan makaslar konfor ve dayanım açısından sorun oluyordu. Makasları oluşturan yaprak yaylar arasındaki sürtünme dolayısıyla, küçük titreşimler absorbe edilmiyordu.”
(Buluşunuzun önceki tekniğe göre sağladığı avantajları anlatınız.) :Örn. “Daha konforlu ve daha dayanıklı ön süspansiyon sistemi.”
Örn. “ Buluş, mekanik enerjiyi sağlayan silindirler, bu silindirleri harekete geçiren ateşleme sistemi ve bu sistemi kontrol eden enkoderlardan oluşmaktadır…”
Örn. “Silindirler ve ateşleme sistemi önceki ürünlerde kullanılmasına rağmen, sisteme dahil ettiğimiz enkoderlar bu alanda ilk kez denenmiştir.”
Örn. “ Buluş konusu sisteme dahil edilen yanal rodlar aracın stabilizesini aks eksenine gelen paralel kuvvetleri karşılayarak sağlar.”
Espacenet de araştırılması yapıldı ve 2020/00000 dosya numaralı dosyalar bulundu. Patent başvurunuzun bu dosyadan farklı yönleri nelerdir?
Buluşu kongre, makale, bildirim, patent başvurusu veya benzeri yollar ile açıkladıysanız lütfen nerede yayınlandığını ve tarihini diğer seçeneğinde belirtiniz.
İRTİBAT KİŞİSİ:
BULUŞ / BAŞVURU SAHİBİ İLE İLGİLİ BİLGİLER:
Not: Lütfen Buluş / Başvuru Sahiplerinin isimlerini nüfus cüzdanındaki tam haliyle yazınız.
Buluş sahibi: Buluşun yapılmasında emeği geçen, katkısı olan kişidir. Buluş ile ilgili kararlarda söz hakkı bulunmaz. (Manevi hak sahipliği)
Başvuru sahibi: Buluş ile ilgili söz sahibi olan kişidir. Buluşun ticarileşmesi, ve buluş ile ilgili diğer kararlar başvuru sahibi tarafından verilir (Maddii hak sahipliği). Buluştan dolayı lisans anlaşması veya buna bağlı gelir olur ise, bu durum başvuru sahibi ile görüşülür.
"Buluş / Başvuru Sahibi 1" kişisinin başvuru sırasında sahip olduğu akademik ünvanı giriniz. Akademisyenin Başka üniversitede olması durumunda diğer seçeneğine lütfen Üniversiteyi ve Ünvanı belirtin. Örn: Marmara Üniversitesi / Prof. Dr.
"Buluş / Başvuru Sahibi 1" kişisinin T.C. kimlik numarasını giriniz.
Buluş / Başvuru Sahibi yok ise bu kısmı boş bırakınız.
"Buluş / Başvuru Sahibi 1" kişisinin başvuru sırasında sahip olduğu akademik ünvanı giriniz. Akademisyenin Başka üniversitede olması durumunda diğer seçeneğine lütfen Üniversiteyi ve Ünvanı belirtin. Örn: Marmara Üniversitesi / Prof. Dr.
"Buluş / Başvuru Sahibi 2" kişisinin T.C. kimlik numarasını giriniz. Buluş / başvuru sahibi yok ise bu kısmı boş bırakınız.
Buluş / Başvuru Sahibi yok ise bu kısmı boş bırakınız.
"Buluş / Başvuru Sahibi 1" kişisinin başvuru sırasında sahip olduğu akademik ünvanı giriniz. Akademisyenin Başka üniversitede olması durumunda diğer seçeneğine lütfen Üniversiteyi ve Ünvanı belirtin. Örn: Marmara Üniversitesi / Prof. Dr.
"Buluş / Başvuru Sahibi 3" kişisinin T.C. kimlik numarasını giriniz. Buluş / başvuru sahibi yok ise bu kısmı boş bırakınız.
Buluş / Başvuru Sahibi yok ise bu kısmı boş bırakınız.
"Buluş / Başvuru Sahibi 1" kişisinin başvuru sırasında sahip olduğu akademik ünvanı giriniz. Akademisyenin Başka üniversitede olması durumunda diğer seçeneğine lütfen Üniversiteyi ve Ünvanı belirtin. Örn: Marmara Üniversitesi / Prof. Dr.
"Buluş / Başvuru Sahibi 4" kişisinin T.C. kimlik numarasını giriniz. Buluş / başvuru sahibi yok ise bu kısmı boş bırakınız.
Buluş / Başvuru Sahibi yok ise bu kısmı boş bırakınız.
"Buluş / Başvuru Sahibi 1" kişisinin başvuru sırasında sahip olduğu akademik ünvanı giriniz. Akademisyenin Başka üniversitede olması durumunda diğer seçeneğine lütfen Üniversiteyi ve Ünvanı belirtin. Örn: Marmara Üniversitesi / Prof. Dr.
"Buluş / Başvuru Sahibi 5" kişisinin T.C. kimlik numarasını giriniz. Buluş / başvuru sahibi yok ise bu kısmı boş bırakınız.
Buluş / Başvuru Sahibi yok ise bu kısmı boş bırakınız.
"Buluş / Başvuru Sahibi 1" kişisinin başvuru sırasında sahip olduğu akademik ünvanı giriniz. Akademisyenin Başka üniversitede olması durumunda diğer seçeneğine lütfen Üniversiteyi ve Ünvanı belirtin. Örn: Marmara Üniversitesi / Prof. Dr.
"Buluş / Başvuru Sahibi 6" kişisinin T.C. kimlik numarasını giriniz. Buluş / başvuru sahibi yok ise bu kısmı boş bırakınız.
Buluş / Başvuru Sahiplerinden biri ya da birkaçı Gaziantep Üniversitesi dışından ise lütfen ad, soyad ve adreslerini burada belirtiniz.
6'dan fazla buluş sahibi varsa: ad soyad ve T.C. kimlik numarasını buraya giriniz. Kişileri virgül ile ayırınız
6'dan fazla başvuru sahibi varsa: Ad, Soyad ve T.C. kimlik numarasını buraya giriniz. Kişileri virgül ile ayırınız
Varsa, buluşunuzla ilgili teknik resim ve şemaları bu forma ekleyiniz. Eklediğiniz dosya word, powerpoint, adobe reader gibi programlarla açılabilir bir formatta olmalıdır.

Tarifname istemler dışında eklemek istediğiniz ikinci bir dosya var ise (Patent araştırma raporu vb.) onu da buraya ekleyebilirsiniz.

İMZALAR
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
TARGET Teknoloji Transfer
Ofisi A.Ş Adına